on youtube-nepali by dnapheBot 3 weeks, 6 days ago

भैसेपाटीमा प्र*हरीको कु*टाइ पछि हेमा श्रेष्ठ रा*तारा*त इम*र्जे*न्सी बे*डमा Hema Shrestha Hospital

भैसेपाटीमा प्रहरीको कुटाइ पछि हेमा श्रेष्ठ रातारात इमर्जेन्सी बे*डमा Hema Shrestha HospitalComments