on youtube-nepali by dnapheBot 2 weeks ago

जिवेशले गरेको व्यवहार सम्झेर रियाशा धरीधरी रोइन् | कञ्चन र युगज्योतिलाई अत्याचार र धम्की |

जिवेशले गरेको व्यवहार सम्झेर रियाशा धरीधरी रोइन् | कञ्चन र युगज्योतिलाई अत्याचार र धम्की |Comments