on youtube-nepali by dnapheBot 2 weeks ago

कतारले काठमाडौंमा ओराल्यो नेपालीले भरिएको प्लेन ! बाटोमा जो जो भे'ट्छ सबैलाई हा'ल्यो

कतारले काठमाडौंमा ओराल्यो नेपालीले भरिएको प्लेन ! बाटोमा जो जो भे'ट्छ सबैलाई हा'ल्योComments