on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 3 weeks ago

पोखरामा को+रोना माथी गम्भीर लापरवाही | ज्वरो पनी नाप्दैन सरकारी अस्पताल | कहा छ लकडाउन ?

पोखरामा को+रोना माथी गम्भीर लापरवाही | ज्वरो पनी नाप्दैन सरकारी अस्पताल | कहा छ लकडाउन ?Comments