on youtube-nepali by dnapheBot 1 month, 2 weeks ago

भा"रतले नेपाल संग मा"फी माग्नुपर्छ | चिनबाट आयो नेपालीलाई यस्तो संदेश | फैसला नेपालिको सुनिस्चित

भा"रतले नेपाल संग मा"फी माग्नुपर्छ | चिनबाट आयो नेपालीलाई यस्तो संदेश | फैसला नेपालिको सुनिस्चितComments